Co to jest upadłość firmy? Przesłanki i konsekwencje upadłości

Upadłość firmy, potocznie nazywana jej bankructwem to sytuacja, w której nie jest ona dalej w stanie prowadzić działalności. Jak pokazują statystyki, upadłość może dotyczyć zarówno małych, jak i dużych działalności gospodarczych. Łączy ją jedno – jest dla przedsiębiorcy lub osób, które zasiadają w organach firmy jedynym sposobem przecięcia spirali długów.

Co to jest upadłość firmy i kto może ją ogłosić?

Upadłość firmy (https://wierzbicki.dris.pl/upadlosc-przedsiebiorcy/) to określona w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe upadłość przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych określonych przepisami podmiotów.

Kim jest przedsiębiorca, który może ogłosić upadłość? Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przepisy prawa upadłościowego stosuje się także w stosunku do innych podmiotów, a zatem mają one także prawo do ogłoszenia upadłości. Są to:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Upadłość można ogłosić w stosunku do dłużnika, który jest niewypłacalny. Oznacza to, że utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Obowiązuje zaś domniemanie, że dłużnik utracił swoją zdolność, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza okres trzech miesięcy.

Upadłość firmy można ogłosić zaś także wtedy, gdy zobowiązania dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z niewypłacalnością dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną.

Kiedy zobowiązania dłużnika przekraczają wartość jego majątku? Zgodnie z domniemaniem przyjętym w ustawie wtedy, gdy zgodnie z bilansem przekraczają one wartość aktywów.

Ogłoszenie upadłości a śmierć przedsiębiorcy

Ustawodawca dopuszcza także ogłoszenie upadłości po śmierci przedsiębiorcy. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci, a w razie ustanowienia zarządcy sukcesyjnego – po upływie roku od dnia śmierci przedsiębiorcy, ale przed dniem wygaśnięcia zarządu.

Ogłoszenie upadłości firmy a pracownicy

Zgodnie z kodeksem pracy w razie ogłoszenia upadłości, podobnie jak w przypadku likwidacji pracodawcy, nie mają zastosowania przepisy dotyczące konieczności zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o prace. Nie obowiązuje także zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, ani zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika. W razie ogłoszenia upadłości nie stosuje się również szczególnych przepisów dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.